kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitssysteem van CASA Klinieken baseert zich op het INK-model. Kern van dit model is het beschrijven en beheersen van processen, het meten van prestaties (prestatie indicatoren) en naar aanleiding daarvan verbeteren van processen.

 

Externe eisen
Richtinggevend voor het beleid is de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van de kwaliteit van de hulpverlening, de organisatie en bestuur/toezicht (governance). Meer specifiek van belang zijn professionele richtlijnen op het gebied van abortushulpverlening en de anesthesie. 

Documentbeheer
Protocollen zijn voor alle medewerkers via intranet te raadplegen in een documentmanagement systeem. Aanpassingen in documenten zijn zichtbaar in het systeem. Belangrijke aanpassingen in processen worden besproken in werkoverleggen.

Beleidsplan
Er is een voortschrijdend beleidsplan voor een periode van drie jaar waarin missie en visie, de risico’s en kansen voor de organisatie en de te behalen resultaten voor de komende periode worden beschreven.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Met alle medewerkers vindt minstens een keer per jaar een functioneringsgesprek (tweezijdig) of een beoordelingsgesprek plaats.

Scholing
Alle medewerkers moeten bekwaam zijn en blijven in het uitvoeren van diverse medische handelingen. Scholing wordt per kliniek of organisatiebreed gepland en uitgevoerd. Bevoegdheden en bekwaamheden worden voor alle artsen en verpleegkundigen vastgelegd in het personeels informatie systeem.

Veiligheidsmanagement

CASA Klinieken werkt met een Veiligheidscommissie die organisatie breed naar alle facetten rondom veiligheid kijkt en hier op stuurt. Jaarlijks wordt een Prospectieve Risico Analyse (PRI) opgesteld waarin staat beschreven welke risico's de organisatie loopt en van welke kritische risico's een analyse wordt gemaakt om verbetermaatregelen te treffen.
Daarnaast wordt retrospectief (achteraf) naar risico’s gekeken die bijvoorbeeld vanuit incidenten of klachten gemeld zijn. 

Klachtenregeling
Cliënten worden in de gelegenheid gesteld om een klacht over de behandeling of bejegening in te dienen bij een klachtenfunctionaris. Klik hier voor meer informatie.

Complicatieregistratie
Bij iedere behandeling wordt in het Elektronisch Clienten Dossier geregistreerd of complicaties hebben plaatsgevonden. De medisch coördinator van de kliniek onderzoekt de complicaties, bespreekt deze met de artsen en neemt indien nodig maatregelen om herhaling te voorkomen.

Incidenten
Incidenten en bijna-incidenten moeten door medewerkers gemeld worden aan de Commissie Regeling Melding Incidenten (RMI). De RMI commissie onderzoekt de meldingen en beoordeelt of maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen.

Medische technologie
Voor aanschaf, onderhoud en afvoer of vervanging van medische technologie gelden protocollen bij CASA Klinieken. Per apparaat of middel wordt een risico-inschatting gedaan om te beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden om veilig met de apparatuur te kunnen werken.

Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO)
Eens per twee jaar wordt een enquête gehouden onder medewerkers waarin wordt gemeten in hoeverre aan hun behoeften, wensen en verwachtingen wordt voldaan.

Clienttevredenheid
Na de behandeling bij CASA Klinieken krijgen cliënten een kaart waarop zij hun oordeel over het contact, de behandeling en bejegening kunnen aangeven. 

Interne audits
Een aantal medewerkers is getraind als auditor. Iedere kliniek wordt eens per jaar door een auditteam bezocht waarin vooraf vastgestelde thema’s of processen worden geauditeerd.

Kwaliteitsindicatoren
Prestaties worden gemeten aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Over deze indicatoren wordt gerapporteerd in de kwartaalrapportages en in het jaarverslag.

Overlegstructuur
CASA Klinieken hanteert een vaste overlegstructuur om te borgen dat relevante onderwerpen worden geagendeerd, goed gefundeerde besluiten worden genomen en besluiten intern worden gecommuniceerd.

Verbeterpunten en -trajecten
De aanwezigheid van een verbetercultuur geldt algemeen als één van de belangrijkste voorwaarden om te zorgen voor goede kwaliteit. Zo’n verbetercultuur bestaat uit een verzameling van verbeterpunten die tot doel hebben de kwaliteit of de doelmatigheid van zorgprocessen of ondersteunende processen van de organisatie te verbeteren. Verbetertrajecten worden besproken binnen de bestaande overlegstructuur.

 

Laatst gewijzigd op 04/06/2017 - 10:10